Tételeink és Törekvéseink

Tételeink

I. fejezet

1. A Regnum Marianum a Katolikus Egyház része, elkötelezett gyermeknevelő, ifjúsági, családos és papi közösség.
2. A Regnum Marianum a Katolikus Egyház hitét vallja, szentségeiből él, a hierarchiával egységben.
3. A Regnum Marianum hűségesen őrzi az alapítók Mária-tiszteletét, amely a Szentírásra és az Egyház tanítására épül.
4. A A Regnum Marianum hagyományai és adottságai alapján elsődleges feladatának tekinti az ifjúság nevelését. Összetartozásunk alapja ugyanakkor nem pusztán a közös munka, hanem az ezzel együtt járó lelkiség: az életünket alakító személyes istenhit, az imádság, az önkéntesség, a közösségi elkötelezettség, összetartozás, elfogadás és támogatás, a természet szeretete, a derű.
5. A Regnum Marianum katekézisre hivatott közösség: a magyar ifjúság katolikus közösségi nevelését vállalja akkor is, ha az áldozatokkal jár. Ennek jelentőségét és súlyát tagjaiban tudatosítja.
6. A Regnum Marianum tagjai vállalják, elfogadják, szükség esetén meg is védik egymást.
7. A tagok kölcsönösen felelősek egymásért, ezért döntéseikben és tetteikben az egész közösséget érintő hatásokat is mérlegelniük kell. A Közösséghez való tartozás a magánéletben is kötelez.
8. A Regnum Marianum nevelői munkája az egész emberre irányul; vezérlő elve, hogy a kegyelem a természetre épül („gratia supponit naturam”).

II. fejezet

9. A Regnum Marianumban mindenki tagja egy kiscsoportnak, annak életében korának, adottságainak, élethelyzetének megfelelő aktivitással, a hosszú távú elkötelezettség szándékával vesz részt.
10. A kiscsoportok életkoruk alapján rétegekhez, illetve lakóhelyük vagy személyes kapcsolataik alapján helyi Regnumokhoz tartoznak. A kiscsoportok vezetői és képviselői elfogadják a rétegvezető, illetve a helyi elnök irányítását.
11. A Regnum Marianum legfőbb döntéshozó szerve a Házigyűlés, melynek tagságát és működését külön rendelkezés szabályozza. A Házigyűlés döntései minden regnumi számára kötelezőek.
12. A Házigyűlés Intézőbizottságot választ, amelynek irányítását a Regnumban mindenki elfogadja.
13. Az egész Közösség nevében csak az nyilatkozhat, aki erre megbízást kapott.
14. A Regnum Marianum minden önálló keresettel rendelkező tagja lehetőségeihez mérten anyagilag is támogatja a Közösség életét és munkáját.

 

Jellemző törekvéseink

I. Spiritualitas

1. Állhatatosan törekszünk Istennel való kapcsolatunk mélyítésére.
2. Gyakoroljuk és tanítjuk is vezetetteinknek az imádság és elmélkedés művészetét.
3. Személyes és közösségi imádságainkban Máriával is szeretnénk együtt imádkozni.
4. Törekszünk arra, hogy mindenkinek legyen lelkivezetője.
5. Minden kiscsoport legalább évenként vegyen részt lelkigyakorlaton.
6. Mindennapi életünk jellemző vonása a jókedv, öröm és a természet szeretete.
7. Tiszteletet tanúsítunk az egyházi elöljárók iránt.
8. Más keresztény közösségekkel átgondoltan szolidárisak vagyunk és együttműködésre törekszünk.

II. Fraternitas

9. Szeretettel vállaljuk egymást: nem vetélkedünk egymás rovására, a kritikát elfogadjuk, az Intézőbizottságtól el is várjuk, szükség esetén gyakoroljuk is.
10. Bízunk egymásban hit, erkölcs és szakmai munka dolgában.
11. Legalább az egy réteghez, ill. helyi Regnumhoz tartozó vezetők, ill. képviselők személyesen is igyekezzenek megismerni egymást.

III. Disciplina

12. Mindenki belső fegyelmezettsége és a Közösség külső fegyelme jellemezzen minket.
13. Mindenki mindig igyekszik jelen lenni azon az összejövetelen, amelynek munkájába, életébe bekapcsolódott.
14. Minden pap, vezető és képviselő szenteljen elegendő időt és energiát a Regnumnak. Ezt beszélje meg rétegvezetőjével, helyi elnökével. Mindenki belső fegyelmezettsége és a közösség külső fegyelme is jellemezzen minket.

IV. Methodica

15. Féltő gonddal keressük azt a legjobb módszert, amellyel értékeinket átadhatjuk: minden vezető felelős a Regnumban folyó munkáért és annak színvonaláért.
16. Minden gyermek- és ifjúsági nép vezetője készítsen éves- és tábortervet, és készüljön az összejövetelekre.
17. Nevelésünk alapja a személyes kapcsolat legyen.
18. A vezetők hosszú távra kötelezzék el magukat csoportjuk vezetésére, de ne személyük legyen a csoport összetartó ereje.

V. Thematica

19. Gondoskodunk arról, hogy közülünk mindenki megfelelő hittani ismeretekhez jusson.
20. Törekszünk a nemzeti kultúra értékeinek ápolására és átadására.
21. A kulturált viselkedés szabályaira is nevelünk.
22. A fiatalokat a katolikus gondolkodásmódra és helyes értékrendre való neveléssel hozzásegítjük hivatásuk megtalálásához.

VI. Studium

24. Igyekszünk szakértői lenni szakmánknak.
25. Vezetőinktől rendszeres önképzést kívánunk meg.
26. Minden vezető rendszeresen foglalkozzék teológiával.